TDA

Yazar Dizini (1-21. Sayılar)

Index of Authors (Issues from 1 to 21)

Abik A. Deniz Derleme Sözlüğü’nde Madde Birleştirme Önerileri ve Bu Maddeler Üzerine Değerlendirmeler s. 7-34 20. Cilt
Adamovic Milan Das Wort nämä s. 29-32 3. Cilt
Aksan Doğan Göktürk Anıtlarında Söz Sanatları-Güçlü Anlatım Yolları s. 19-29 1. Cilt
Yunus Emre’de Dil Ustalığı s. 53-68 2. Cilt
Alimov Rysbek Eski Türk Runik Metinlerinde Geçen Bir Acınma Ünlemi Üzerine s. 35-48 18. Cilt
Alyılmaz Cengiz Bilge Tonyukuk Yazıtları Üzerine Birkaç Düzeltme s. 103-112 10. Cilt
Moğolistanda Bulunan (Kök)Türk Harfli Yeni Bir Yazıt Parçası s. 49-60 18. Cilt
Aslan Birsel Oruç Kıbrıs Türk Ağzı ile Gagauzcada Gereklilik Yapısı s. 175-186 20. Cilt
Ata Aysu Karahanlı Türkçesinin İlk Eseri s. 95-102 14. Cilt
Soŋ Saray s. 69-83 15. Cilt
Aydın Mehmet Adbilim Açısından Ordu ve Samsun Yöresindeki Bazı Lakaplar s. 25-47 16. Cilt
İki Örnek Çerçevesinde Popüler Yayınlar ve Ağız Araştırmaları s. 7-16 19. Cilt
Azmun Yusuf Türkçe - Farsça Semantik İlişkilerine Genel Bir Bakış s. 23-82 17. Cilt
Bağdemir Abdullah Osmanlıca Sözlüklerde Harfler İçin Kullanılan Terimler s. 35-70 12. Cilt
Bayraktar Nesrin Sa‘lebi’nin Kasasu’l-Enbiya Adlı Eserinin Ebu’l-Fazl Musa bin Haci Hüseyn İzniki’ye Ait Tercümesi Üz 17. Cilt
Bazin Louis Quelques remarques d’Epigraphie Turque ancienne s. 33-41 3. Cilt
Benzing Johannes E. Ceylan): Biler Şehrinin Fethi, Çuvaş Halk Destanı s. 211-225 5. Cilt
Berta Árpád On the origin of Hungarian serleg ‘cup, goblet’ s. 99-102 17. Cilt
Birnbaum Eleazar Esīrī’s [Tercüme-i] Muhammedīye: a rare manuscript s. 103-112 17. Cilt
Bläsing Uwe Turkish armut “pear” Remarks on the Etymology and Geo-Linguistic Distribution of an Oriental Fruit N 15. Cilt
Anadolu’nun Söz Varlığından Örnek s.141-151 16. Cilt
Çift Başlı Rus Kartalının İmparatorluğunda ‘Türkçe’ bir Avcı Kuşu veya Rusça bérkut ile Türkçe bürkü 18. Cilt
Artvin Yöresel Sözlüğüne Etimolojik Katkılar s. 17-31 19. Cilt
Ordu’daki Çal Kiraz ile Kaşgari’nin Çal Qoy’u s. 35-74 20. Cilt
Woher kommt eigentlich Türkisch *dügä, ‘eine junge Kuh’? s. 7-26 21-1. Cilt
Bodrogligeti Andras J. E. Chagatay or Classical Uzbek? The Uzbeks to Take Charge of the Classical Central Asian Turkish Herita 3. Cilt
Boeschoten Hendrik E. The Leningrad Manuscripts of Rabghuzi’s Qisas s. 47-79 1. Cilt
Türkçe’de Bağıntı Sıfatları Sınıfı: Batılılaşmada Süreklilik s. 57-68 3. Cilt
Bosnalı Sonel İranlı Azerbaycan Türklerinde Dil Aktarımı s. 27-45 21-1. Cilt
Bozkurt İsmail Kıbrıs Türk Ağzı/Ağızları ile İlgili Araştırmalara Bir Bakış s. 75-98 20. Cilt
Brendemoen Bernt Trabzon Ağızlarında Şimdiki Zaman Bağlantı Ünlüsü s. 19-34 2. Cilt
Canpolat Mustafa Günümüzde Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati’t-Türk s. 31-34 14. Cilt
Ceylan Emine Yılmaz Ana Türkçede Kapalı e Ünlüsü s. 151-165 1. Cilt
İlk Türkçe *d Foneminin Çuvaşça ve Macarcada Gelişimi s. 109-120 2. Cilt
Çuvaşça çara Sözcüğü ve Dağınık *y- > ç- Değişimi s. 69-72 3. Cilt
Türkçe y- ~ ø, Halaçça h-, Çuvaşça ś-, y-, v- Üzerine s. 145-158 4. Cilt
Çuvaşçada Eklenmede Oluşan Ses Değişimleri s. 123-139 7. Cilt
Choi Han-Woo Ana Altayca İyelik Zamiri *n s. 191-196 1. Cilt
On the shamanic concept of Qara ‘black’ in Turkic s. 103-108 2. Cilt
Contacts of Korean and Turkic in the Early Period s. 73-78 3. Cilt
Civelek Özlem Ayazlı Altun Yaruk’ta Geçen Sankritçe Bazı Kelimelerin Çince Denklikleri s. 61-76 18. Cilt
Anadolu Ağızlarının Sözvarlığı Yönünden Sibir Grubu Türk Dilleri ile Karşılaştırılması s. 33-46 19. Cilt
Çetin Engin Kül tigin Yazıtı Kuzey Yüzü Dokuzuncu Satırda Yer Alan ögs(ü)z ak At Üzerine s. 135-147 18. Cilt
Çulha Tülay Sereya Şapşal’a Göre Karay Türkleri ve Karayca s. 97-188 12. Cilt
Demir Nurettin Alanya Ağızlarının Araştırılması s. 97-104 5. Cilt
Dobrovits Mihály Textological Structure and Political Message of the Old Turkic Runic Inscriptions s. 149-153 18. Cilt
Doerfer Gerhard Bemerkungen zu Talât Tekins “Orhon Yazıtları” s. 5-17 2. Cilt
The older Mongolian layer in Ancient Turkic s. 79-86 3. Cilt
Eski Türkçe ı- ~ yı- Hakkında s. 5-11 5. Cilt
Zu alttürkisch ï- ~ yï- s. 12-18 5. Cilt
Duman Musa Toplumsal Gelişmenin Ağızlara Etkisi s. 99-112 20. Cilt
Dwyer Arrienne M. Uprooted and Replanted: Recontextualizing A Genre s. 47-82 21-1. Cilt
Erdal Marcel Ein unbemerkter chasarischer Eigenname s. 31-36 1. Cilt
The runic graffiti at Yar Khoto s. 87-108 3. Cilt
Emre s. 155-166 18. Cilt
Erdem Mehmet Dursun Eski Türkiye Türkçesi Ağızları Üzerine s. 113-138 20. Cilt
Fazlıoğlu İhsan Ali Kuşçu’nun el-Risâlet el-Muhammediyye fi el-hisâb adlı eserine Kâtip Çelebî’nin yazdığı şerh: Ahs 17. Cilt
Geng Shimin On the Language and Script of Qazaq in China s. 121-130 1. Cilt
Materials of Tuvinian Language in China (4) 5-21 11. Cilt
Study on the Uighur Text Abitaki (4) s. 167-174 18. Cilt
Geng (H. J. Klimkeit-J. P. Laut ile) Shimin Prolegomena zur Edition der Hami-Handschrift der uigurischen Daśakarmapathāvadānamālā s. 213-230 3. Cilt
Geng (J. P. Laut ile) Shimin Aus der Einleitung der uigurischen Daśakarmapathāvadānamālā aus Hami s. 5-15 10. Cilt
Girfanova (N. L. Sukhachev ile) Albina H. Notes on Balkan Toponymy of Turk Origin (Wallachia) s. 141-147 7. Cilt
Girfanova Albina H. Заметки по балканской топономике туркского происхождения (Бессарабия, Богдания, Буджак, Добруджа) s. 4. Cilt
Goca Ayet Yeni Uygurcanın Diyalektleri Üzerine s. 47-56 19. Cilt
Greppin John A. C. The Turks in the Eyes of a Seventeenth Century Armenian Traveler s. 127-131 17. Cilt
Gülsevin Gürer Türkiye’de Diyalektoloji Çalışmaları Yöntem Konusu Üzerine s. 11-24 16. Cilt
Üç Ege Bölgesi Ağızlarındaki Diyalekt Tabakalaşması s. 57-87 19. Cilt
Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler ve Çepni Ağızları Üzerine s. 139-152 20. Cilt
Gürer Abdulkadir Nev’î’nin Kayıp Sanılan İki Eseri: “Münâzara-i Tûtî vü Zâğ” ve “Gevher-i Râz” s. 85-179 15. Cilt
Lem’î’nin Kafiye Risâlesi: “Risāletü’l-Kāfiyeti’l-Vāfiye” s. 133-176 17. Cilt
Hamilton James Toḳuz-Oġuz ve On-Uyġur s. 187-232 7. Cilt
Hayasi Tooru Personal Enclitics in Modern Uyghur s. 109-118 3. Cilt
Hesche Wolfram Die Postposition sïŋaru ,nach‘ in den Orchon-Inschriften 33-74 11. Cilt
Hickman Bill From Oral Story to Literary Text: Rethinking an Old Ottoman Poem s. 177-189 17. Cilt
İmer Kâmile Latin Yazısının Türkçedeki Etkileri s. 75-101 2. Cilt
Jankowski Henryk Crimean Tatars and Noghais in Turkey s. 113-131 10. Cilt
Jastrow Otto Arabic Dialect Clusters in Turkey - Towards a Comparative Typology s.153-164 16. Cilt
Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia s. 83-94 21-1. Cilt
Johanson Lars Zur Typologie türkischer Gerundialsegmente s. 98-110 1. Cilt
Zur Entstehung historischer Präterita im Türkischen s. 119-127 3. Cilt
Strong and weak codas in Turkic prime morphemes s. 191-199 17. Cilt
Jorma Atila Fin-Türk Dili Üzerine s. 5-40 6. Cilt
Kaçalin Mustafa S. Hüseyinoğlu Hasan’ın Dört Dilli Sözlüğü: Şâmilü’l-Luğa s. 55-122 7. Cilt
Abuşka Sözlüğü Üzerine s. 23-28 13. Cilt
Kitāb-ı Dedem Ḳorḳud ‘alā lisāni ṭāife-i Oġuzān’da Metin Dışı Kayıtlar s. 127-132 14. Cilt
Ağız Atasözlerinin Kelime Hazinesine Katkısı s. 153-160 20. Cilt
Kappler Matthias A Tale of two Languages: Tracing the History of Turkish-Greek Language Contacts s. 95-130 21-1. Cilt
Kara György A Kacha Song in Gmelin’s Travel Account s. 201-208 17. Cilt
Karaağac Nurcan Delen Présentation des indicateurs personnels en vue d'une grammaire fonctionnelle du turc s. 193-203 16. Cilt
Karabeyoğlu A. Rüştü Tatar Türkçesindeki Bazı Tasvirî Zaman Yapıları s. 161-165 20. Cilt
Kaya Önal Süleymān Ḥakim Ata Baḳırġani ve Şiirleri s. 73-209 8. Cilt
Mevlevi Cāmi Mahlaslī Muccizāt-ı Nebi Adlı Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Şiir ve onun şairi üzeri 9. Cilt
Kıral Filiz Some Remarks on Turkic Dialects of Western Iran s. 185-191 16. Cilt
Kıral (A. Menz ile) Filiz Doğu Grubu Ağizlarinda -miş ve imiş s. 167-174 20. Cilt
Klimkeit (G. Shimin-J. P. Laut ile) Hans-Joachim Prolegomena zur Edition der Hami-Handschrift der uigurischen Daśakarmapathāvadānamālā s. 213-231 3. Cilt
Klyashtornyj Sergei G. The Yenisei Runic Inscriptions and the ‘Manas’ Epic s. 175-180 18. Cilt
The runic inscription on a golden bracteat from Mongolia s. 129-131 3. Cilt
Knüppel Michael Zu den Kopf- und Fußzeilen in uigurischen Texten s. 205-212 10. Cilt
„Unregelmäßige“ Getrenntschreibung der uiguri­schen Schrift in manichäisch-türkischen Texten 171-185 11. Cilt
Prof. Milan Adamović’in 65. Doğum günü Dolayısıyla (Çeviren: Serap Gürcün) s. 15-17 14. Cilt
Schriftenverzeichnis Prof. Milan Adamović s. 19-29 14. Cilt
Zum 65. Geburtstag von Prof. Milan Adamović s. 11-13 14. Cilt
Kocaman Ahmet Some remarks on future reference in Turkish s. 133-137 3. Cilt
Koncu Hanife Remzî’nin Kebûter-nâme’si Hakkında bir Değerlendirme s. 209-219 17. Cilt
Kormuşin İgor E-41 (Hemçik-Çırgak) Yazıtı s. 181-206 18. Cilt
Laut Jens Peter Annemarie von Gabain s. 5-10 4. Cilt
Ameisen und Prajñārakṣita s. 131-142 21-1. Cilt
Laut (G. Shimin ile) Jens Peter Aus der Einleitung der uigurischen Daśakarmapathāvadānamālā aus Hami s. 5-15 10. Cilt
Laut (G. Shimin, H. J. Klimkeit ile) Jens Peter Prolegomena zur Edition der Hami-Handschrift der uigurischen Daśakarmapathāvadānamālā s. 213-232 3. Cilt
LI Yong-Sŏng Kügü ~ kügüy “Teyze” Hakkında s. 71-79 6. Cilt
Kutadgu Bilig’de Gözden Kaçan İki Sontakı: körü ve sayu Üzerine s. 233-260 7. Cilt
Türkisch-persische Sprichwortparallelen s. 5-34 12. Cilt
Orhon Yazıtları Üzerine Bazı Notlar s. 207-228 18. Cilt
Matsui Dai Uigur käzig and the Origin of Taxation Systems in the Uigur Kingdom of Qočo s. 229-242 18. Cilt
Menz Astrid Erzurum Ağzında Alıntı Sözcükler s. 89-106 19. Cilt
Menz (F. Kıral ile) Astrid Doğu Grubu Ağizlarinda -miş ve imiş s. 167-174 20. Cilt
Merhan Aziz Özbekçede mikin İlgeci s. 221-228 17. Cilt
Die grammatischen Besonderheiten von Gülşehrīs Manṭıku’ṭ-Ṭayr s. 143-159 21-1. Cilt
Mollova Mefküre Sur les Constellations dites modernes et sur les Doublets constellaires s. 49-58 9. Cilt
Oda Juten On baš bitig,’ydyš bitig and čïn bitig —Notes of the Uighur Documents Related to a Person Named Ṭurï 1. Cilt
A Recent Study on the Uighur Document of Pintung’s Petition s. 35-46 2. Cilt
Eski Bir Türk Şiirindeki Yol Temür Adlı Bir Zat Üzerine s. 139-146 3. Cilt
Eski Uygurlarda ög bitig Üzerine s. 57-62 6. Cilt
When was the Säkiz yükmäk yaruq sūtra translated? s. 17-28 9. Cilt
A brief note on both verbs, körtgür- (A) and körgit- (B) in Old Turkic s. 243-252 18. Cilt
Osawa Takashi Moğolistandaki Eski Türk Anıt ve Yazıtları Üzerine Yeni Araştırmalar (1) s. 191-204 10. Cilt
Site and Inscription of Ongi revised –On the basis of rubbing of G. Ramstedt and our field works of 18. Cilt
Ölmez Mehmet Ana Altayca Sözbaşı *d- s. 167-190 1. Cilt
Uygurca üçük ‘kürk’ s. 47-52 2. Cilt
Eski Uygurca Xuanzang Biyografisine Ait Bir Okuyucu Kaydı s. 159-166 3. Cilt
Uygurca Xuanzang-Biyografisindeki Çince Alıntılar s. 109-143 4. Cilt
Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (1) s. 227-229 5. Cilt
Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang-Biographie (II) [Uygurca Xuanzang-Biyogra­fisindeki Ç 6. Cilt
Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (2) s. 175-186 7. Cilt
Eski Uygurca odug sak İkilemesi Üzerine s. 35-47 8. Cilt
Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (3) s. 59-65 9. Cilt
Tuvacanın Eskiliği Üzerine s. 133-138 10. Cilt
Fu-yü Kırgızcası ve Akrabaları 137-152 11. Cilt
Eski Türkçe Etimolojiler (1) s. 189-198 12. Cilt
Luġat-i Çaġatay’ın Tıpkıbasımı ve 2003’te Yitir­diğimiz Türkologlar Dolayısıyla .... s. 5-6 13. Cilt
Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri s. 103-125 14. Cilt
Türk Dilleri Araştırmaları’nın 14. Sayısı Dolayısıyla s. 5-10 14. Cilt
Türkçede Dinî Tabirler Üzerine s. 213-218 15. Cilt
Türkiye’deki Ağız Çalışmalarının Sözlükleri ve İlk Ağız Sözlüğü s. 205-210 16. Cilt
On Mongolian asara- “to nourish” and Turkish aşa- “to eat” s. 237-248 17. Cilt
Eski Türk yazıtlarındaki eşük, kedimlig ve teve Üzerine s. 333-340 18. Cilt
Türkiye’deki Ağız Çalışmaları ve Dizin Bölümleri s. 223-304 19. Cilt
Anadolu Ağızları Sözlüğü’ne Ekler Projesinin 2006’daki Durumu s. 187-192 20. Cilt
Eski Uygurca basruk ve Altayca pazırık Hakkında s. 293-306 21-2. Cilt
Ölmez Zuhal Kargı Şecere-i Terākime’deki Manzum Parçalar Üzerine s. 80-97 1. Cilt
Ali Şir Nevâyî’nin Mahbûbü’l-Kulûb’u ve Dili s. 147-158 3. Cilt
Eyyûb ve Çağatayca Şiirleri s. 105-170 5. Cilt
“Eyyûb ve Çağatayca Şiirleri”ne Ek s. 167-173 6. Cilt
Kutadgu Bilig’de İkilemeler (1) s. 19-40 7. Cilt
Şecere-i Türk’ün Sözvarlığından Örnekler 23-32 11. Cilt
Çağatayca Sözlükler s. 11-21 13. Cilt
Mongolic Words in Classical Chagatay Period s. 229-236 17. Cilt
Bulgarcanın Ağızlarında Türkçenin Ağızlarına Ait Sözvarlığı s. 323-332 18. Cilt
Diyarbakır Ağzının Sözvarlığına Katkılar s. 193-201 20. Cilt
Ali Şir Nevayi’nin Eserlerindeki Moğolca asru Sözü Hakkında s. 161-169 21-2. Cilt
Önler Zafer Kutadgu Bilig’de Yer Alan Deyimler s. 119-186 9. Cilt
Kutadgu Bilig Üzerine Notlar s. 79-94 14. Cilt
Özer Şerife Die Genese eines Sprossvokals anhand des altosmanischen Suffixes +rAK ~ +IrAK s. 61-67 15. Cilt
Özmen Mehmet Divanü Lügati’t-Türk’te ve Kutadgu Bilig’de ‘aymak’ Fiiliyle Kurulan Dolaysız Anlatım Cümleleri Üzer 14. Cilt
Ağızlardan Söz Derleme Çalışmaları ve Derlemelerle İlgili Sorunlar s. 203-212 20. Cilt
Öztopçu Kurtuluş Modern Uygurca ile İlgili Açıklamalı Bir Kaynakça s. 155-170 2. Cilt
Uygurca’nın Yazı Dili Olarak Gelişmesi ve Uygurca Sözlükler s. 167-174 3. Cilt
Kısa Memlûk Kıpçakçası Grameri s. 249-282 17. Cilt
Perry John R. Turkicisms in Persian as indices of social and cultural history s. 171-182 21-2. Cilt
Pomorska Marzanna The Chulyms and Their Language. An Attempt at a Description of Chulym Phonetics and No­minal Morphol 11. Cilt
Raschmann Simone-Christiane Bruchstück eines Kommentars zur Beschreibung der zehn bh¨mis s. 17-24 10. Cilt
Róna-Tas András On the origin of Hungarian kölcsön ‘loan’ s. 283-289 17. Cilt
Röhrborn Klaus Zum Grenzbereich zwischen Nomen und Verb im Türkischen s. 175-179 3. Cilt
Was ist das ideale Türkisch? s. 91-101 10. Cilt
Der Vokalismus der sanskritischen Fremd­wörter im Alttürkischen s. 341-347 18. Cilt
Ruji (P. Zieme ile) Niu The Buddhist refuge formula. An Uigur manuscript from Dunhuang s. 41-56 6. Cilt
Sakaoğlu Saim Türkiye’de Kişi Adlarının Düzeltilmesi ve Değiştirilmesi: I, Ad Düzeltmeleri s. 291-304 17. Cilt
Schilling Uta Zur Bildung und Bedeutung von Paarformeln im Alttürkischen 153-170 11. Cilt
Schönig Claus Finitprädizierte Relativsätze in Sprachen des altaischen Typs s. 181-191 3. Cilt
Bemerkungen zu den "altaischen" Personal­pro­nomina s. 33-64 5. Cilt
On some unclear, doubtful and contradictory passages in Maḥmūd al- Kāšgarī's "Dīwān Lugāt at-Turk" s 14. Cilt
The Oghuz Migration to Anatolia s.165-183 16. Cilt
Lehnelemente in türkischen Pronominalsystemen s. 349-373 18. Cilt
Some observations on the Oghuz immigration to Anatolia s. 183-204 21-2. Cilt
Semet Ablet Die Uiguren unter dem Einfluss kultureller Reformen in der Türkei (1864-1948) s. 205-233 21-2. Cilt
Sertkaya Ayşe Gül Ferîde’d-dîn-i ‘Attâr’ın Tezkire-i Evliyâ’sının Doğu Türkçesi Çevirisi Üzerine Bazı Görüşler s. 305- 17. Cilt
Sertkaya Osman Fikri Kutadgu Bilig’deki Dörtlükler Üzerine s. 57-66 14. Cilt
Kur’an Tercümesi (Rylands Nüshası) Yayımı Üzerine Bazı Görüşler s. 319-334 17. Cilt
Sezer Ayhan Türkçede Silme Dönüşümleri s. 193-201 3. Cilt
Shcherbak A.M. On the Chief Totem of Ancient Turks (mainly on the basis of linguistic material) s. 203-211 3. Cilt
Stachowski Marek Das tungusische Diminutivsuffix -kān im Dolganischen s.231-238 3. Cilt
Ein handschriftliches vergleichendes Wörterbuch des Jakutischen von Adam Szymaski s. 67-74 4. Cilt
Türkische Namen für ‘Schwalbe’ und ihre Spuren im Matorischen s. 85-96 5. Cilt
Über das Alter der dolganischen Sprache s. 123-130 6. Cilt
Zametka po povodu arabskix i persidskix zaimstvovanij v dolganskom qzyke i putej ix proniknoveniq na 7. Cilt
Der Terminus "Lenatürkisch" s. 29-34 8. Cilt
Abriß der Konsonantenadaptation der Westeuropäischen Lehnwörter im Osmanisch-Türkischen s. 67-117 9. Cilt
Abriß der Konsonantenadaptation westeuropäischer Lehnwörter im Osmanisch-Türkischen s. 139-189 10. Cilt
Der Ursprung von Unmöglichkeitssuffixen des Osmanisch-Türkischen s. 25-31 10. Cilt
Turkish dirsek ‘elbow’, Yakut tühürges ‘knee’ and some connected words s. 335-343 17. Cilt
Some thoughts on the Proto-Turkic palato-velar nasal s. 375-392 18. Cilt
Sanglâx Lügatindeki Kurmacalar s. 393-411 18. Cilt
Sukhachev (A. H. Girfanova ile) Nikolai L. Notes on Balkan Toponymy of Turk Origin (Wallachia) s. 141-147 7. Cilt
Sukhachev (A. H. Girfanova ile) Nikolai L. Заметки по балканской топономике туркского происхождения (Бессарабия, Богдания, Буджак, Добруджа) s. 4. Cilt
Taube Jakob Nahtod-Erfahrungen im Erzählgut Zentralasiens? Oder: Die Geschichte vom Jäger Kara s. 33-64 10. Cilt
Tavkul Ufuk Karaçay-Malkarların Kökeni Üzerine Düşünceler s. 131-144 1. Cilt
Tekcan Münevver Suffix Identification in Turkic Texts s. 235-249 21-2. Cilt
Tekin Şinasi Binbir Gece’nin İlk Türkçe Tercümeleri ve Bu Hikâyelerdeki Gazeller Üzerine s.239-255 3. Cilt
Tekin Talat A New Classification of the Turkic Languages s. 5-18 1. Cilt
New Examples of Zetacism s. 145-150 1. Cilt
Sigmatism in Chuvash Reviewed s. 121-130 2. Cilt
Türk Dillerinde Önseste y- Türemesi s. 51-66 4. Cilt
Elegest (Körtle Han) Yazıtı s. 19-32 5. Cilt
On Uigur {-gAlI} bol-, {-gAlI} boltuk- s. 63-70 6. Cilt
Notes on Some Chinese Loanwords in Old Turkic s. 165-173 7. Cilt
On The Old Turkic Verbal Noun Suffix {-dOk} s. 5-12 7. Cilt
The Second Altınköl Inscription s. 10-14 8. Cilt
Hemçık-Çırgakı Yazıtı s. 5-15 9. Cilt
İkinci Bay-Bulun (= E 49) Yazıtı s. 81-90 10. Cilt
Tekin (A. Tietze ile) Talat Tarama Sözlüğü Üzerine Bazı Açıklamalar s. 159-171 4. Cilt
Teres Ersin Çağatay Türkçesinin Sözvarlığından Birkaç Sözcük Üzerine s. 275-284 20. Cilt
Tezcan Semih Yaygın Bir Gölge Sözcük: çişek / çişik s. 257-266 3. Cilt
Anadolu Türk Yazınının Başlangıç Döneminde Bir Yazar ve Çarḫ-Nāme’nin Tarihlendirilmesi Üzerine s. 7 4. Cilt
Kitābu’l-Ġunya, Harezm Türkçesinden Ana­dolu Türkçesine Aktarılmış Bir İlmihal Kitabı s. 171-210 5. Cilt
Mesʿud ve XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatı Üze­rine Yeni Bilgiler s. 65-84 5. Cilt
“Mesʿūd ve XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatı Üzerine Yeni Bilgiler”e Ek s. 175 6. Cilt
Manzum Kelile ve Dimne Üzerine Notlar s. 81-121 6. Cilt
Additional Iranian Loan-words in Early Turkic Languages s. 157-164 7. Cilt
Kitābu’l‑Ġunya’nın Yazarı s. 13-18 7. Cilt
Seyahat-name’den Bir Atasözü s. 15-28 8. Cilt
Mesʾūd’un Manzum Kelile ve Dimne’sinde Atasözleri s. 29-48 9. Cilt
Tietze Andreas The Old Ottoman Gerund in -u/-ü Expressing Purpose s. 69-74 2. Cilt
Tarama Sözlüğü s. 267-270 3. Cilt
Tietze (T. Tekin ile) Andreas Tarama Sözlüğü Üzerine Bazı Açıklamalar s. 159-170 4. Cilt
Tolkun Selahittin Türkiye’deki Özbeklerin Dil Özellikleri s. 213-223 20. Cilt
Tor Gülseren Endē’nin Türevleri ve İçel İli Ağızlarındaki Kullanımı s. 71-96 12. Cilt
Mersin İli Ağızlarında Yaşayan Eskicil Öğelerden Seçmeler I s. 19-59 15. Cilt
Mersin’de Şimdiki Zaman s. 49-124 16. Cilt
Mersin Ağızlarında –Ik Ekinin Kullanımı s. 107-165 19. Cilt
Mersin Ağızlarında {-A} Ulaç Eki s. 225-249 20. Cilt
Tulu Sultan Horasan Türkçesinden İki Hikâye s. 131-153 2. Cilt
Tulum Mehmet Mahur Mevlânâ Sekkâkî ve Bir Beyti Üzerine Bazı Düşünceler s. 359-370 17. Cilt
Tulum Mertol Meninski'ye Göre XVII. Yüzyıl İstanbul Türkçesi'nde /ı/ Ünlüsü s. 345-357 17. Cilt
Tayyibe Kıbrıs Ağzında Bitki Adları s. 167-184 19. Cilt
Anadolu Ağızlarında Adlandırma ve Kavramlaştırma s. 251-273 20. Cilt
Uzun Leyla Subaşı Deyimlerde Bildirinin Düzenleniş Biçimi ve Özellikleri s. 112-120 1. Cilt
Vásáry István Notes on the formative +dXrXk in Turkic s. 371-395 17. Cilt
Vovin Alexander Some Thoughts on the Origin of Old Turkic yaŋa ~ yaŋan ~ yaγan and Middle Mongolian ʒa’an ‘elephant’ 18. Cilt
First and second person singular pronouns: a pillar or a pillory of the ‘Altaic’ hypothesis? s. 251- 21-2. Cilt
Yakovlev V. “Irk Bitig” and fragments of a Tibetan divination text revisited s. 23-427 18. Cilt
Yakup Abdurishid A Sample of Oral Literature of Xinjiang Salars s. 49-72 8. Cilt
Yıldırım Faruk Güney Ağızlarında Geniş Zaman Ekler s. 125-139 16. Cilt
Anadolu Ağızlarında Sınırlandırma Gösteren Yapılar s. 185-221 19. Cilt
Yüce Nuri Annemarie von Gabain’in Eserleri s. 11-50 4. Cilt
Yüksekkaya Gülden Sağol Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Çevirilerinde Esma-i Hüsna s. 181-213 15. Cilt
Zieme Peter Eine Eloge auf einen uigurischen Bäg s. 271-284 3. Cilt
“Silk” and “Wad” in Old Turkish Terminology s. 149-155 7. Cilt
Verse des Candrasūtra nach chinesisch-uigurischen Bilinguen s. 65-80 10. Cilt
Zwei uigurische Gedichte aus Dunhuang - ein Deu­tungsversuch 125-136 11. Cilt
James Russsell Hamilton (14.3.1921 – 29.5.2003) s. 7-10 13. Cilt
Alttürkisch “Amboß” s. 429-436 18. Cilt
Nicht-uigurische Besonderheiten in altui­gurischen Texten s. 279-291 21-2. Cilt
Zieme (N. Ruji ile) Peter The Buddhist refuge formula. An Uigur manuscript from Dunhuang s. 41-56 6. Cilt

© 2014-Türk Dilleri Araştırmaları Dergisi. Tüm hakları saklıdır.

İLETİŞİM: Mehmet ÖLMEZ

ADRES: İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Ordu Caddesi, No: 196 34459 Laleli / İSTANBUL, TÜRKİYE
Istanbul University | Faculty of Letters | Dept. of Modern Turkic Languages and Literatures Ordu Caddesi, No: 196 34459 Laleli / ISTANBUL, TURKEY
Tel: (+9 0212) 383 44 47 | E-posta: olmez.mehmet@gmail.com

Site Yöneticisi (2015-...): F. Yelda ŞAHİN

İlk Tasarım: Dr. Özgür AY